Tüm Sözlükler
9 record(s) found.

 • RAHMANö.is. Kullarına çok acıyan Allah.

  Turkish - Turkish dictionary
 • RAHMAN Bütün yaratıklara rızıklarını veren, her an bütün mahlukat hakkında hayır ve rahmet irade buyuran, bütün mahlukatına sayısız nimetler veren. Nizam ve adâlet sâhibi. (Allah)

  Ottoman - Turkish Dictionary
 • Rahmanthe Compassionate (a name for God).

  Turkish - English dictionary
 • RAHMÂN (Er-Rahmân) "Dünyâda dost olsun düşman olsun, lâyık olsun olmasın, mü'min olsun kâfir olsun bütünyaratıklara rızık ve sayısız nîmetler veren" mânâsında Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından(güzel isimlerinden).Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyuruyor ki:Rahmânın kulları, yer yüzünde gönül alçaklığı ve vakar ile yürürler. Câhillerkendilerine sataştığı zaman onlara "sağlık, esenlik size" gibi güzel sözler söyleyerekdoğruluk ve tatlılıkla günahtan sakınırlar. (Furkan sûresi: 63)Her kim namazdan sonra yüz defâ Rahmân ism-i şerîfini söylerse, Allahü teâlâ onunkalbinden nisyan ve gafleti çıkarır. (Yûsuf Nebhânî)Zikr et zikr, bedende iken Cânın!Kalbin temizliği zikri iledir Rahmânın!(İmâm-ı Rabbânî)

  Islamic Glossary
 • RAHMAN SURESİ (Errahman Suresi de denir.) Kur'an-ı Kerim'in 55. suresidir. Bu sureye Arus-ül Kur'an da denilmiştir. Mekkîdir.

  Ottoman - Turkish Dictionary
 • Rahmân Sûresi Kur'ân-ı kerîmin elli beşinci sûresi.Rahmân sûresi Mekke'de nâzil oldu (indi). Yetmiş sekiz âyet-i kerîmedir. İlk âyet-ikerîmede geçen Rahmân kelimesinden dolayı Sûret-ür-Rahmân denilmiştir. Sûrede; göklerindüzeninden, Allahü teâlânın insanlara olan lütfu ve ikrâmından, insanın yaratı lışından, Allahüteâlânın kudretinden, kıyâmet gününden ve o günde isyânkârların cezâlandırılmasından veinananların kavuşacağı nîmetlerden bahsedilmektedir. (İbn-i Abbâs, Râzî, Taberî)Allahü teâlâ Rahmân sûresinde meâlen buyuruyor ki:Allahü teâlâ, yeri mahlûkât için yaratmıştır. Orada meyvalar ve salkımlı hurmaağaçları vardır. Yapraklı tâneler ve hoş kokulu bitkiler vardır. (Âyet: 10-12)Kim Rahmân sûresini okursa, Allahü teâlânın verdiği nîmete şükr etmiş olur. (Hadîs-işerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)

  Islamic Glossary
 • RAHMANÎ Rahman'a ait ve müteallik. Allah'tan gelen, her hususta hayırlı olan.

  Ottoman - Turkish Dictionary
 • rahmanidivine, of a divine nature.

  Turkish - English dictionary
 • RAHMANİYYET Cenab-ı Hakk'ın Rahman oluşu.(Yâni: Gözümüzle görüyoruz, birisi var ki, bize zemin yüzünü rahmetin binlerle hediyeleri ile doldurmuş, bir ziyafetgâh yapmış ve Rahmâniyetin yüz binlerle ayrı ayrı lezzetli taamları içinde dizilmiş bir sofra etmiş ve zemin içini rahimiyyet ve hakîmiyetin binlerle kıymettar ihsanlarını câmi' bir mahzen yapmış. Ve zemini devr-i senevîsinde bir ticaret gemisi hükmünde her sene âlem-i gaybdan levâzımat-ı insaniyye ve hayatiyyenin yüz bin çeşitlerinden en güzellerini içine alarak yüklenmiş bir nevi sefine veya şimendifer gibi; ve her baharı ise, erzak ve elbisemizi taşıyan bir vagon hükmünde olarak bizlere gönderir. Bizi gayet rahimane beslettirir. Ve bütün o hediyelerden, o nimetlerden istifade etmemiz için bize de yüzlerle ve binlerle iştihalar, ihtiyaçlar, duygular, hissiyatlar, hisler vermiş...Evet, bize öyle bir mide vermiş ki, hadsiz taamlardan lezzet alır. Ve öyle bir hayat ihsan etmiş ki, duyguları ile bir sofra-i nimet gibi koca cismâni âlemde hadsiz nimetlerinden istifade eder. Ve öyle bir insaniyet bize lutfetmiş ki, akıl ve kalb gibi çok âletleri ile hem maddi hem mânevi âlemin nihâyetsiz hediyelerinden zevk alır. Ve öyle bir İslâmiyet bize bildirmiş ki; âlem-i gayb ve âlem-i şehâdetin nihâyetsiz hazinelerinden nur alır. Ve öyle bir iman hidayet etmiş ki, dünyâ ve âhiret âlemlerinin hasra gelmez envarından ve hediyelerinden tenevvür edip müstefid eder. Güyâ Rahmet tarafından bu kâinat hadsiz antika ve acib ve kıymetli şeylerle tezyin edilmiş bir saraydır. Ve bütün o saraydaki hadsiz sandıkları ve menzilleri açacak olan anahtarlar insanın ellerine verilmiş ve bütün onlardan istifade ettirecek olan ihtiyaçlar, hissiyatlar insanın fıtratına verilmiş.İşte böyle dünyayı ve âhireti ve her şeyi kaplamış bir rahmet, elbette o rahmet, Vahidiyyet içinde bir Ehadiyyetin cilvesidir.Yani nasıl ki güneşin ziyası, mukabilindeki umum eşyayı ihâta etmesi ile Vahidiyyete bir misâl olduğu gibi, parlak ve şeffaf her bir şey dahi kabiliyetine göre güneşin hem ziyasını, hem hararetini hem ziyasındaki yedi rengini, hem aks-i misâlini almakla Ehadiyete bir misâl olduğundan elbette o ihâtalı ziyayı gören adam, arzın güneşi vâhiddir, bir tektir diye hükmeder. Ve her parlak şeyde hatta katrelerde güneşin ışıklı, harâretli aksini müşâhede eden o adam, güneşin ehadiyyetini, yâni; bizzat güneşi sıfatları ile "her şeyin yanındadır ve her şeyin âyine-i kalbindedir" diyebilir.Aynen öyle de: Rahmân-ı Zülcemâlin geniş rahmeti dahi ziya gibi umum eşyayı ihatası o Rahmânın Vahidiyetini ve hiç bir cihette şeriki bulunmadığını gösterdiği gibi, her şeyde hususan her bir zihayatta ve bilhassa insanda o cemiyetli Rahmetin perdesi altında o Rahmânın ekser isimlerinin ışıkları ve birnevi cilve-i zâtiyyesi bulunarak, her ferdde bütün kâinata baktıracak ve münâsebettarlık verecek bir cem'iyyet-i hayatiye vermesi dahi, O Rahmânın ehadiyyetini ve herşeyin yanında hâzır ve herşeyin her şeyini yapan (O) olduğunu isbat eder.Evet nasıl ki, O Rahmân, o rahmetin vahidiyyetiyle ve ihatası ile kâinatın mecmuunda ve zeminin yüzünde celâlinin haşmetini gösteriyor. Öyle de ehadiyyetin cilvesi ile her bir zihayatta, hususan insanda bütün nimetlerin nümunelerini o ferdde toplayıp o zihayatın âlât ve cihâzâtına geçirip tanzim ederek mecmu-u kâinatı (parçalanmadan) o tek ferde bir cihette aynı hanesi gibi verdirmesi ile dahi cemâlinin hususi şefkatini ilân eder ve insanda enva-ı ihsanatının temerküzünü bildirir.Hem nasıl ki, bir kavunun (meselâ) her bir çekirdeğinde o kavun temerküz ediyor. Ve o çekirdeği yapan zat, elbette odur ki, o kavunu yapar. Sonra ilminin hususi mizanı ile ve hikmetinin ona mahsus kanunu ile o çekirdeği ondan sağar, toplar, tecessüm ettirir ve o tek kavunun tek ve vâhid ustasından başka hiç bir şey o çekirdeği yapamaz. Ve yapması muhaldir. Aynen öyle de: Rahmaniyyetin tecellisi ile kâinat bir ağaç, bir bostan; ve zemin bir meyve, bir kavun; ve zihayat ve insan bir çekirdek hükmünde olduğundan elbette en küçük bir zihayatın Hâlikı ve Rabbi bütün zeminin ve kâinatın Hâlikı olmak lâzım gelir.Elhâsıl: Nasıl ki, ihâtalı olan Fettahiyet hakikatı ile bütün mevcudatın muntazam suretlerini basit maddeden yapmak ve açmak, vahdeti bedahetle isbat eder. Öyle de, her şeyi ihata eden Rahmaniyyet hakikatı dahi vücuda gelen ve dünya hayatına giren bütün zihayatları ve bilhassa yeni gelenleri kemâl-i intizamla beslemesi ve levazımatını yetiştirmesi ve hiç birini unutmaması ve aynı rahmet her yerde, her anda ve her ferde yetişmesi ile bedahetle hem vahdeti, hem vahdet içinde ehadiyyeti gösterir. Ş.)

  Ottoman - Turkish Dictionary

Last Searched Words

 • RAHMAN

  2022-05-28 13:07:13
  Turkish - Turkish dictionary
 • SELLAC

  2022-05-28 13:07:12
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • Sparer

  2022-05-28 13:07:12
  German - Turkish Dictionary
 • NEBİZ

  2022-05-28 13:07:11
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • gümrük memuru

  2022-05-28 13:07:11
  Turkish - Kurdish Dictionary
 • linger

  2022-05-28 13:07:09
  English - Turkish Dictionary
 • Kanadalı

  2022-05-28 13:07:09
  Turkish - German Dictionary
 • HEZÎZ

  2022-05-28 13:07:08
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • sayfiye

  2022-05-28 13:07:06
  Turkish - English dictionary
 • composure

  2022-05-28 13:07:05
  English - Turkish Dictionary

Keyword Searches

 • English - Turkish Dictionary
 • ılık

  2022-05-28 12:46:41
  Turkish - French Dictionary
 • necesen

  2022-05-28 12:25:10
  Azerbaijani - Turkish Dictionary
 • hercai

  2022-05-28 08:52:43
  Turkish - German Dictionary
 • PÜRYAN

  2022-05-28 09:17:06
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • açık

  2022-05-28 12:09:51
  Turkish - French Dictionary
 • vuslat

  2022-05-28 08:06:30
  Turkish - Kurdish Dictionary
 • çüş

  2022-05-28 06:05:06
  Turkish - German Dictionary
 • Rh NULL HASTALIĞI

  2022-05-28 11:22:53
  Medicine and Hematology Glossary
 • kûnek

  2022-05-28 08:31:41
  Kurdish - Turkish dictionary