Tüm Sözlükler
reklam sol

1 record(s) found.

  • SOSYAL ÇÖZÜLME [İng. social Disintegration]:Toplumdaki sosyal gruplar arasındaki, sosyal mesafenin toplumun işleyen bütününü aksatmasıdır.Sosyal çözülme, fertlerin ve sosyal grupların dünya görüşleri arasındaki farkların milli kültürden azami seviyede sapma göstermesidir.Bir başka ifade ile, bir toplumda maddî ve manevî kültür unsurlarının anlamlı, fonksiyonel olarak sistemi işletecek tarzda birbirlerini tamamlayamamalarıdır. (Bkz. Maddî Kültür, Manevî Kültür)Sosyal çözülme bütünleme gibi bir değime halidir. Ancak, bu değişme ilerleme değil gerileme sayılır.Sosyal bütünleşme ile çözülme halini birbirine zıt değişmeler olarak anlayan durkheim, çözelmeyi "anomi" olarak da düşünmektedir. (Bkz. Durkhem, E., Anomi)Çözülmeyi doğuran faktörler arasında sosyal ilişkiler de karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü ve içten bağlılığın zayıflaması, ailenin yıpranması, anadilin nesiller arasında kültürde köprü rolünden uzaklaşması, mutabakat eksikliği, din ve mezhep anlaşmazlıkları, eğitim ve öğretimin milli olmaktan çıkıı, demokrasiye geçmemek,demokrasinin sınırsız özgürlük ve kuralsızlık olarak anlaşılması, halaydın ikilemenin şiddetlenmesi, toluma mensup olma şuurunun zayıflaması, ekonomik istikrarsızlık, can ve mal güvenliğinin zedelenmesi, hukuk devleti anlayışından sistemli sapmalar, milli eğitim ve kültürpolitikalarında belirsizlik, değişen sosyal yapıya uygun kurumlaşma yetersizliği, yeni sosyal dengelerinin kurulamaması, geleneksel yapı ile modern sektörler arasında denge ve uyum sağlanamaması.. (Erkal, M. E, 1993, Mayo, E., 1975, Eröz M., 1972, Ülgener, S.F., 1981)

    Sociological Dictionary
reklam sol
reklam sol

Last Searched Words

Keyword Searches

reklam sol