Tüm Sözlükler
reklam sol

265 record(s) found.

 • TRANŞDilim anlamına gelen ve Uluslararası Para Fonuna üye ülkelerin fon kaynakları üzerindeki normal çekme haklarının bölümlendirilmesinde kullanılan bir kavram.

  Dictionary of Economics
 • tranş(a) round (of beef).

  Turkish - English dictionary
 • trans-border connectionsınır ötesi bağlantı

  Computer, Internet Glossary
 • transacciónuzlaşma

  Spanish - Turkish Dictionary
 • transactf.

  English - Turkish Dictionary
 • transact business iş görmek.

  English - Turkish Dictionary
 • transactionuzlaşma

  French - Turkish dictionary
 • transaction(Türk Bilişim Terimlerinden) hareket

  Computer, Internet Glossary
 • transactioni.

  English - Turkish Dictionary
 • transaction driven(Türk Bilişim Terimlerinden) harekete dayalı

  Computer, Internet Glossary
 • transaction file(Türk Bilişim Terimlerinden) hareket kütüğü

  Computer, Internet Glossary
 • transaction of business iş görme.

  English - Turkish Dictionary
 • transactionsi. (kuruma/derneğe ait) tutanak, zabıt.

  English - Turkish Dictionary
 • transandantaltranscendental. meditasyon transcendental meditation.

  Turkish - English dictionary
 • Transandantal. bkz. Deneyüstü.

  Philosophical Dictionary
 • transandantalizmtranscendentalism.

  Turkish - English dictionary
 • Transandantalizm. bkz. Deneyüstücülük.

  Philosophical Dictionary
 • transatlantics. 1. Atlas Okyanusunun ötesindeki. 2. Atlantik´i aşan/geçen, transatlantik.

  English - Turkish Dictionary
 • transatlantik r Ozeandampfer.

  Turkish - German Dictionary
 • TRANSATLANTİK is. Okyanusu aşar nitelikle büyük gemi.

  Turkish - Turkish dictionary
 • transatlantik1. transatlantic, crossing the Atlantic. 2. ocean liner; transatlantic liner, transatlantic.

  Turkish - English dictionary
 • transatlantisch{trans·at'lantiş} transatlantik, derizaşırı.

  German - Turkish Dictionary
 • transbordadorferibot

  Spanish - Turkish Dictionary
 • transceiver(Türk Bilişim Terimlerinden) alıcı verici

  Computer, Internet Glossary
 • transcendf. -in sınırını aşmak/geçmek; -den büyük/üstün olmak: It transcends human understanding. İnsanların kavrama yetisi dışında. This error transcends all of your previous ones. Bu hata daha önce yaptıklarının hepsini geçiyor.

  English - Turkish Dictionary
 • transcendents. 1. hepsini/başka her şeyi geçen/aşan: The poem´s transcendent beauty can scarcely be felt in that translation. Şiirin üstün güzelliği o çeviride pek hissedilmiyor. 2. kozmosun dışında ve üstünde olan. 3. deneyüstü, transandantal, deneyin/insan bilincinin sınırını aşan.

  English - Turkish Dictionary
 • transcendentals. 1. deneyüstü, transandantal, deneyin/insan bilincinin sınırını aşan; doğaüstü. 2. mat. transandantal, aşkın.

  English - Turkish Dictionary
 • transcendental functionaşkın işlev

  Computer, Internet Glossary
 • transcendental meditation transandantal meditasyon.

  English - Turkish Dictionary
 • transcendentalismi. deneyüstücülük, transandantalizm.

  English - Turkish Dictionary
 • transcoding; code conversionkod çevrimi

  Computer, Internet Glossary
 • transcribef. 1. (bir şeyin) kopyasını yazmak. 2. yazmak, kaydetmek, zaptetmek. 3. (for) müz. (bir eseri) (bir çalgıya) uyarlamak/adapte etmek.

  English - Turkish Dictionary
 • transcribe, toçevriyazmak

  Computer, Internet Glossary
 • transcripti. kopya, suret, nüsha.

  English - Turkish Dictionary
 • transcriptioni. çevriyazı, transkripsiyon.

  English - Turkish Dictionary
 • transcription machine(Türk Bilişim Terimlerinden) yazıya dönüştürme makinesi

  Computer, Internet Glossary
 • transcurridogeçmiş

  Spanish - Turkish Dictionary
 • transducerdönüştürücü

  Computer, Internet Glossary
 • Transdüksiyon Bir mikroorganizmadan bir diğerine virüs veya bakteriyofajlar aracılığıyla gen aktarılması olayı.

  Biology Glossary
 • Transdüksiyon Bir mikroorganizmadan bir diğerine virüs veya bakteriyofajlar aracılığıyla gen aktarılması olayı.

  Biology Glossary
 • transepti. transept, çapraz sahın.

  English - Turkish Dictionary
 • transept,-ti arch. transept (of a church).

  Turkish - English dictionary
 • transferguhaztin.

  Turkish - Kurdish Dictionary
 • TRANSFER is. 1. Bir hakkı birinden birine geçirme işlemi. 2. Sporcunun, para karşılığında başka bir kulübe geçmesi.

  Turkish - Turkish dictionary
 • TRANSFERVİRMANBir banka hesabında bulunan fonların, başka bir hesaba aktarılması işlemidir. Bankada hesabı olan müşterilerin hesaplarında bulunan paranın belirli bir miktarını başka bir hesaba aktarmaları için verdikleri ödeme emride virmandır.

  Dictionary of Economics
 • transfer(Türk Bilişim Terimlerinden) aktarmak

  Computer, Internet Glossary
 • transfer1. transfer, transferal, transferring. 2. psych. transference. 3. sports player who has left one professional team and joined another. etmek /ı/ to transfer. olmak to be transferred.

  Turkish - English dictionary
 • transfer (to)1) aktarım; 2) aktarmak

  Computer, Internet Glossary
 • transfer 1f. (--red, --ring) 1. -i nakletmek; -i (bir yerden) (başka bir yere) geçirmek/tayin etmek; (başka bir yere) geçmek: The company´s going to transfer him to Zonguldak. Şirket onu Zonguldak´a tayin edecek. He decided to transfer to the University of Adana. Adana Üniversitesine geçmeye karar verdi. 2. (bir mal) üzerindeki hakkı (başkasına) geçirmek/devretmek; temlik etmek. 3. spor transfer etmek; transfer olmak.

  English - Turkish Dictionary
 • transfer 2i. 1. (bir mal) üzerindeki hakkı (başkasına) geçirme/devretme/devir; temlik. 2. nakil; (bir yerden) (başka bir yere) geçirme/tayin etme. 3. (bir yerden) (başka bir yere) geçen/tayin edilen kimse. 4. spor transfer olan kimse. 5. aktarma bileti. 6. (zamklı kâğıt/resim olarak) çıkartma. 7. ruhb. transfer, geçişim, intikal.

  English - Turkish Dictionary
 • TRANSFER COSTTRANSFER MALİYETLERİHammaddelerin ve malların, hammadde kaynağından fabrikaya, oradn da pazara transferinde uzaklık birimi başına alınan ücrettir.

  Dictionary of Economics
 • transfer etmektransférer

  Turkish - French Dictionary
 • transfer etmektransferir

  Turkish - Spanish dictionary
 • TRANSFER EXPENDITURETRANSFER HARCAMALARIDevletin, bir ülkede, herhangi bir üretim faaliyetinde bulunmayan veya bulunamayanlara karşılıksız olarak belirli bir amaç çerçevesinde yaptığı ödemelerin tümüdür.

  Dictionary of Economics
 • transfer functionaktarım işlevi

  Computer, Internet Glossary
 • TRANSFER HARCAMALARIMilli gelirde bir değişiklik çıkartmayan ve sadece satın alma gücünün bireyler veya sosyal gruplar arasında el değiştirmesine sebep olan giderler. Diğer bir tanımla, mal ve hizmetlerin kullanılması için gerekli satın alma gücünü toplumun bir kategorisinden diğerine nakleden devlet harcamalarıdır. Transfer harcamalarının karakteristik niteliği, karşısında devlete mal ve hizmet ya da faktör verme zorunluluğunun bulunmamasıdır. Transfer harcamaları gelirin yeniden dağılımı konusunda önemli bir araçtır.Transfer harcamaları dört gruba ayrılabilir:1- Düşük gelirli gruplara yapılan direkt ödemeler. Örneğin, işsiz, yaşlı, dul ve yetimlere yapılan ödemeler. 2- Sosyal maksatlarla yapılan, fakat sosyal korumaya muhtaç olmayanların da faydalandığı ödemeler. Örneğin, sağlık ve eğitim kurumlarının çok düşük ücretlerle ya da ücretsiz hizmet vermesi. 3- Belirli iktisadi faaliyetleri desteklemek, özellikle, hemen veya kısa vadede istihdam çıkartmak amacıyla yapılan ödemeler. Örneğin, ihracata vergi iadesi, bazı yatırımlar için yapılan karılıksız yardımlar. 4- İç borçların ana mal taksitleri ile faiz ödemeleri.

  Dictionary of Economics
 • TRANSFER HARCAMALARIDevletin, bir ülkede, herhangi bir üretim faaliyetinde bulunmayan veya bulunamayanlara karşılıksız olarak belirli bir amaç çerçevesinde yaptığı ödemelerin tümüdür.

  Dictionary of Economics
 • TRANSFER MALİYETLERİHammaddelerin ve malların, hammadde kaynağından fabrikaya, oradn da pazara transferinde uzaklık birimi başına alınan ücrettir.

  Dictionary of Economics
 • TRANSFER OF TECHNOLOGYTEKNOLOJİ TRANSFERİAzgelişmiş ülkelerin gelişmiş ülkelerle mevcut teknolojik açığı kapatabilmek amacıyla, bu ülkelerde üretilmiş olan teknolojiyi ülkelerine transfer etmeleridir. Bu transfer, özel yabancı sermaye yatırımları yoluyla, yatırım malları ithali yoluyla, patenet satın alma yoluyla ve bilimsel konferans, bülten yoluyla teknoloji transferi şeklinde gerçekleşebilir.

  Dictionary of Economics
 • transfer rate(Türk Bilişim Terimlerinden) aktarım hızı

  Computer, Internet Glossary
 • transfer standardaktarım standardı

  Computer, Internet Glossary
 • transfer syntaxaktarım sözdizimi

  Computer, Internet Glossary
 • transfer timeaktarım süresi

  Computer, Internet Glossary
 • TRANSFERABLE LETTER OF CREDITKABİLİ DEVİR AKREDİTİFKabili devir akreditif, lehdarı tarafından üçüncü şahıslara devredilen akreditiftir. Bunlar sadece bir kere devredilebilirler. Kendisine bu tip bir akreditif devredilmiş olan ikinci bir lehdar, bunu bir üçüncü şahısa devredemez.

  Dictionary of Economics
 • transferencei., ruhb. transfer, aktarma, duyguların psikolojik olarak bir başkasına yönelmesi.

  English - Turkish Dictionary
 • transférernakletmek

  French - Turkish dictionary
 • transférertransfer etmek

  French - Turkish dictionary
 • transferirnakletmek

  Spanish - Turkish Dictionary
 • transferirtransfer etmek

  Spanish - Turkish Dictionary
 • transferred arcgeçişli ark

  Welder Dictionary Eng - TR
 • transfigurationi.

  English - Turkish Dictionary
 • transfiguref. (into) -e yüce bir nitelik kazandırmak, -e bir yücelik vermek: Pain and suffering had transfigured her. Acı ve ıstırap ona bir yücelik vermişti.

  English - Turkish Dictionary
 • transfixf. 1. -i (sivri uçlu bir silahla/aletle) (delerek) yere mıhlamak. 2. mıhlamak, dondurmak, -i kıpırdayamaz hale getirmek: Her eyes had transfixed him. Gözleri onu mıhlamıştı. 3. delmek.

  English - Turkish Dictionary
 • transform(Türk Bilişim Terimlerinden) dönüşüm

  Computer, Internet Glossary
 • transformf. 1. (biçimini) değiştirmek. 2. into (bir şeyi) (başka bir şeye) dönüştürmek.

  English - Turkish Dictionary
 • transform codingdönüşüm kodlaması

  Computer, Internet Glossary
 • transform, todönüştürmek

  Computer, Internet Glossary
 • transformadortrafo

  Spanish - Turkish Dictionary
 • transformadortransformatör

  Spanish - Turkish Dictionary
 • transformardönüştürmek

  Spanish - Turkish Dictionary
 • transformardönüştürmek

  Spanish - Turkish Dictionary
 • transformasyontransformation.

  Turkish - English dictionary
 • transformateurtrafo

  French - Turkish dictionary
 • transformateurtransformatör

  French - Turkish dictionary
 • transformationi. 1. (şeklen) değiştirim; değiştirilme; değişim, transformasyon. 2. dönüştürüm; dönüştürülme; dönüşüm, transformasyon.

  English - Turkish Dictionary
 • transformation of coordinateskonaç (koordinat) dönüşümü

  Computer, Internet Glossary
 • transformation of energyenerji dönüşümü

  Computer, Internet Glossary
 • transformatörtransformateur

  Turkish - French Dictionary
 • Transformator en {transfor'ma:tor} r transformatör.

  German - Turkish Dictionary
 • transformatörtransformador

  Turkish - Spanish dictionary
 • transformatörelec. transformer; phasing transformer, phase transformer.

  Turkish - English dictionary
 • transformed value of a measurandölçülen büyüklüğün dönüşüm değeri

  Computer, Internet Glossary
 • transformerdönüştürmek

  French - Turkish dictionary
 • transformeri. transformatör, dönüştürücü.

  English - Turkish Dictionary
 • transformer bridgetrafolu köprü

  Computer, Internet Glossary
 • transformismi. transformizm, dönüşümcülük.

  English - Turkish Dictionary
 • transformisti., s. transformist, dönüşümcü.

  English - Turkish Dictionary
 • transformizmbiol. transformism, evolution.

  Turkish - English dictionary
 • Transformizm. bkz. Dönüşümcülük.

  Philosophical Dictionary
 • TRANSFORMOTOR is. Elektrik enerjisinin geriliminde, şiddetinde ve biçiminde değişiklik sağlamaya yarayan cihaz.

  Turkish - Turkish dictionary
reklam sol
reklam sol

Last Searched Words

Keyword Searches

reklam sol