Tüm Sözlükler
reklam sol

28 record(s) found.

 • transferguhaztin.

  Turkish - Kurdish Dictionary
 • TRANSFER is. 1. Bir hakkı birinden birine geçirme işlemi. 2. Sporcunun, para karşılığında başka bir kulübe geçmesi.

  Turkish - Turkish dictionary
 • TRANSFERVİRMANBir banka hesabında bulunan fonların, başka bir hesaba aktarılması işlemidir. Bankada hesabı olan müşterilerin hesaplarında bulunan paranın belirli bir miktarını başka bir hesaba aktarmaları için verdikleri ödeme emride virmandır.

  Dictionary of Economics
 • transfer(Türk Bilişim Terimlerinden) aktarmak

  Computer, Internet Glossary
 • transfer1. transfer, transferal, transferring. 2. psych. transference. 3. sports player who has left one professional team and joined another. etmek /ı/ to transfer. olmak to be transferred.

  Turkish - English dictionary
 • transfer (to)1) aktarım; 2) aktarmak

  Computer, Internet Glossary
 • transfer 1f. (--red, --ring) 1. -i nakletmek; -i (bir yerden) (başka bir yere) geçirmek/tayin etmek; (başka bir yere) geçmek: The company´s going to transfer him to Zonguldak. Şirket onu Zonguldak´a tayin edecek. He decided to transfer to the University of Adana. Adana Üniversitesine geçmeye karar verdi. 2. (bir mal) üzerindeki hakkı (başkasına) geçirmek/devretmek; temlik etmek. 3. spor transfer etmek; transfer olmak.

  English - Turkish Dictionary
 • transfer 2i. 1. (bir mal) üzerindeki hakkı (başkasına) geçirme/devretme/devir; temlik. 2. nakil; (bir yerden) (başka bir yere) geçirme/tayin etme. 3. (bir yerden) (başka bir yere) geçen/tayin edilen kimse. 4. spor transfer olan kimse. 5. aktarma bileti. 6. (zamklı kâğıt/resim olarak) çıkartma. 7. ruhb. transfer, geçişim, intikal.

  English - Turkish Dictionary
 • TRANSFER COSTTRANSFER MALİYETLERİHammaddelerin ve malların, hammadde kaynağından fabrikaya, oradn da pazara transferinde uzaklık birimi başına alınan ücrettir.

  Dictionary of Economics
 • transfer etmektransférer

  Turkish - French Dictionary
 • transfer etmektransferir

  Turkish - Spanish dictionary
 • TRANSFER EXPENDITURETRANSFER HARCAMALARIDevletin, bir ülkede, herhangi bir üretim faaliyetinde bulunmayan veya bulunamayanlara karşılıksız olarak belirli bir amaç çerçevesinde yaptığı ödemelerin tümüdür.

  Dictionary of Economics
 • transfer functionaktarım işlevi

  Computer, Internet Glossary
 • TRANSFER HARCAMALARIMilli gelirde bir değişiklik çıkartmayan ve sadece satın alma gücünün bireyler veya sosyal gruplar arasında el değiştirmesine sebep olan giderler. Diğer bir tanımla, mal ve hizmetlerin kullanılması için gerekli satın alma gücünü toplumun bir kategorisinden diğerine nakleden devlet harcamalarıdır. Transfer harcamalarının karakteristik niteliği, karşısında devlete mal ve hizmet ya da faktör verme zorunluluğunun bulunmamasıdır. Transfer harcamaları gelirin yeniden dağılımı konusunda önemli bir araçtır.Transfer harcamaları dört gruba ayrılabilir:1- Düşük gelirli gruplara yapılan direkt ödemeler. Örneğin, işsiz, yaşlı, dul ve yetimlere yapılan ödemeler. 2- Sosyal maksatlarla yapılan, fakat sosyal korumaya muhtaç olmayanların da faydalandığı ödemeler. Örneğin, sağlık ve eğitim kurumlarının çok düşük ücretlerle ya da ücretsiz hizmet vermesi. 3- Belirli iktisadi faaliyetleri desteklemek, özellikle, hemen veya kısa vadede istihdam çıkartmak amacıyla yapılan ödemeler. Örneğin, ihracata vergi iadesi, bazı yatırımlar için yapılan karılıksız yardımlar. 4- İç borçların ana mal taksitleri ile faiz ödemeleri.

  Dictionary of Economics
 • TRANSFER HARCAMALARIDevletin, bir ülkede, herhangi bir üretim faaliyetinde bulunmayan veya bulunamayanlara karşılıksız olarak belirli bir amaç çerçevesinde yaptığı ödemelerin tümüdür.

  Dictionary of Economics
 • TRANSFER MALİYETLERİHammaddelerin ve malların, hammadde kaynağından fabrikaya, oradn da pazara transferinde uzaklık birimi başına alınan ücrettir.

  Dictionary of Economics
 • TRANSFER OF TECHNOLOGYTEKNOLOJİ TRANSFERİAzgelişmiş ülkelerin gelişmiş ülkelerle mevcut teknolojik açığı kapatabilmek amacıyla, bu ülkelerde üretilmiş olan teknolojiyi ülkelerine transfer etmeleridir. Bu transfer, özel yabancı sermaye yatırımları yoluyla, yatırım malları ithali yoluyla, patenet satın alma yoluyla ve bilimsel konferans, bülten yoluyla teknoloji transferi şeklinde gerçekleşebilir.

  Dictionary of Economics
 • transfer rate(Türk Bilişim Terimlerinden) aktarım hızı

  Computer, Internet Glossary
 • transfer standardaktarım standardı

  Computer, Internet Glossary
 • transfer syntaxaktarım sözdizimi

  Computer, Internet Glossary
 • transfer timeaktarım süresi

  Computer, Internet Glossary
 • TRANSFERABLE LETTER OF CREDITKABİLİ DEVİR AKREDİTİFKabili devir akreditif, lehdarı tarafından üçüncü şahıslara devredilen akreditiftir. Bunlar sadece bir kere devredilebilirler. Kendisine bu tip bir akreditif devredilmiş olan ikinci bir lehdar, bunu bir üçüncü şahısa devredemez.

  Dictionary of Economics
 • transferencei., ruhb. transfer, aktarma, duyguların psikolojik olarak bir başkasına yönelmesi.

  English - Turkish Dictionary
 • transférernakletmek

  French - Turkish dictionary
 • transférertransfer etmek

  French - Turkish dictionary
 • transferirnakletmek

  Spanish - Turkish Dictionary
 • transferirtransfer etmek

  Spanish - Turkish Dictionary
 • transferred arcgeçişli ark

  Welder Dictionary Eng - TR
reklam sol
reklam sol

Last Searched Words

Keyword Searches

reklam sol